Tietosuojaseloste

Rekisteri- / tietosuojaseloste
Päivitetty 6.7.2022

1. Rekisterinpitäjä
Vehkajärven Nuorisoseura ry (Y-tunnus: 0896920-3)
Osoite: Mattilantie 150
2. Yhteyshenkilö tietosuojaa ja rekisteriä koskevissa asioissa (Data Protection Officer / General Data
Protection Regulation – GDPR)
Pekka Kauppinen postmaster@vehkajarvi.info

3. Rekisterin nimi
Vehkajärven nuorisoseuran asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Vehkajäven Nuorisoseura käyttää henkilötietorekisteriään asiakassuhteen-, asiakaspalvelun- sekä myynnin
ja markkinoinnin hoitoon, toteuttamiseen ja kehittämiseen.
Rekisteriin ei tietoisesti tallenneta alaikäisten henkilötietoja. Mikäli em. tietoja havaitaan, poistetaan ne
välittömästi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteriin
tallennetaan vain nykyisen ja/tai mahdollisen tulevan asiakassuhteen kannalta oleellisia tietoja
Henkilön sukupuoleen, terveyteen, seksuaaliseen, poliittiseen tai uskonnolliseen suuntautumiseen tai
muuhun yksityisyyteen liittyviä tietoja ei tallenneta rekisteriin.
Tietoja käsitellään ainoastaan yhdistyksen omien asiakassuhteiden ylläpitämiseen ja markkinointiin
teknisten rajapintojen kautta.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi
Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja saadaan asiakkaan tekemistä tilauksista ja/tai täyttämistä lomakkeista verkkopalvelussa

7. Rekisteröidyn tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan yhdistyksen käytössä

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle pois lukien
tietojärjestelmien ja käyttämiemme palveluntarjoajien palvelimet, jotka voivat sijaita EU:n tai ETA:n
ulkopuolella. Tällöin varmistetaan, että ko. palveluntarjoaja täyttää General Data Protection Regulation
(GDPR) -säännöstön vaatimukset.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Ainoastaan määrätyillä yhdistyksen lukuun toimivien yhdistyksen jäsenillä on oikeus käyttää
asiakasomistaja- ja asiakasrekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kullakin määritellyllä käyttäjällä on oma
henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmät on suojattu teknisesti alan standardien
mukaisesti ulkopuolelta tulevia hyökkäyksiä ja tunkeutumisia vastaan. Mahdollisen tunkeutumisen
sattuessa siitä tiedotetaan viranomaisia ja asianomaisia henkilöitä General Data Protection Regulation
(GDPR) säännöstön mukaisesti.

10. Evästeet
Vehkajärven Nuorisoseura ry hyödyntää vehkajarvi.info -sivustollaan evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä
toimintoja, kuten selaimen muistia. Evästeiden käyttö verkkosivustoilla on tavanomaista, sillä niitä
käytetään moniin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen henkilön
kirjautumiseen.
Evästeiden käyttö mahdollistaa sujuvan asioinnin. Evästeet ovat nettisivujen luomia pieniä tiedostoja,
joiden avulla pystymme keräämään analytiikkaa verkkosivuston käyttäjistä ja tarjoamaan paremmin
toimivan verkkopalvelun evästeiden mahdollistaessa verkkosivuston sekä markkinoinnin personoinnin.
Oletusarvoisesti evästeet säilyvät selaimessasi jonkin aikaa, ellet erikseen niitä poista. Evästeiden
poistaminen onnistuu selaimesi asetuksista. Muistathan kuitenkin, että selaimeesi latautuu uudet evästeet,
kun vierailet sivuillamme uudelleen. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse.
Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi
lopettaa. Estämällä evästeet Palvelu tai jotkut sen ominaisuudet voivat muuttua tai lakata toimimasta.

11. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisena ottamalla yhteys yhdistyksen tietosuojavastaavaan. Tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys on
todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
henkilötieto on oikaistava, poistettava tai täydennettävä. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisella pyynnöllä
yhdistyksen asiakasrekisterin ylläpitäjälle.

Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista.
Pyynnössä tulee yksilöidä mitä tietoja vaaditaan korjattavaksi ja millä perusteella. Korjaaminen toteutetaan
viivytyksettä. Korjauspyynnön epäämisestä rekisterin vastuuhenkilö antaa kirjallisen todistuksen, jossa
mainitaan syyt, joiden vuoksi korjauspyyntö on evätty. Asianomainen voi saattaa epäämisen
tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta
markkinointia varten, vaatia tietojen anonymisointia soveltuvin osin sekä oikeus tulla kokonaan
unohdetuksi, mikäli viranomaiset ja/tai lainsäädäntö eivät sitä estä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisella
pyynnöllä yhdistyksen asiakasrekisterin ylläpitäjälle. Oikaisupyynnön tekijän henkilöllisyys on todennettava
riittävällä tasolla ennen tietojen luovuttamista. Pyynnössä tulee yksilöidä, mitä tietoja vaaditaan
anonymisoitavaksi tai kokonaan poistettavaksi ja millä perusteella. Sähköisen suoramarkkinoinnin kielto
voidaan tehdä yksinkertaisesti jokaisen sähköpostin lopussa olevasta linkistä tai ilmoittamalla
rekisterinpitäjälle.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään palvelun kehittämisen ja muuttuvien tarpeiden mukana.
Tietosuojaseloste on ajantasaisena jatkuvasti nähtävillä vehkajarvi.info -verkkosivuilla,
Tilaa uutiskirje sähköpostiisi. Sen on tilannut jo 138 muutakin!